Fundacja Polski Instytut Dyrektorów, ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa

fpid@fpid.org.pl

Przegląd Corporate Governance

UPRZEJMIE INFORMUJEMY, ŻE WYDAWANIE PRZEGLĄDU CORPORATE GOVERNANCE JEST ZAWIESZONE.


Ostatnim numerem, który się ukazał jest 4 (36) 2013

 


 

Kwartalnik Przegląd Corporate Governance adresowany jest do osób zainteresowanych szeroko rozumianą problematyką corporate governance - w szczególności członków zarządów i rad nadzorczych; właścicieli firm; specjalistów z zakresu finansów, prawa, zarządzania oraz pokrewnych dziedzin, bezpośrednio współpracujących z organami spółek. Pismo adresujemy także do pracowników naukowych i studentów oraz wszystkich, którym bliska jest idea upowszechniania działań na rzecz poprawy polskich standardów CG.

 

Pismo ukazuje się od końca 2003 roku. Pierwsze trzy numery ukazały się pod nazwą Biuletyn Dyrektora i zawierały materiały konferencyjne. Po przerwie spowodowanej zmianami organizacyjno-prawnymi w działalności Polskiego Instytutu Dyrektorów, od numeru 1(4) 2005 kwartalnik ukazuje się w nowej formule, pod nazwą Przegląd Corporate Governance z podtytułem Biuletyn Polskiego Instytutu Dyrektorów.

 


Cele pisma to przede wszystkim:

 

 • promocja corporate governance, zasad dobrych praktyk, profesjonalnego zarządzania w spółkach, przejrzystości w działalności gospodarczej, wysokich standardów zawodowych i etycznych;
 • edukacja w zakresie regulacji prawnych w dziedzinie CG;
 • szerzenie praktycznej wiedzy o narzędziach usprawniających procesy nadzorcze i zarządcze w spółkach;
 • propagowanie działań zgodnych z racjonalnie pojętym interesem społecznym i powszechnie uznanymi normami etycznymi;
 • informowanie o najważniejszych działaniach PID

 

 

Polski Instytut Dyrektorów wyraża wdzięczność wszystkim Autorom – wybitnym specjalistom, którzy na łamach pisma dzielą się swoją wiedzą, często unikalną, na temat różnych aspektów corporate governance.


Rada Redakcyjna PCG:

 • prof. dr hab. Aleksander Chłopecki, Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Jan Jeżak, Uniwersytet Łódzki
 • prof. dr hab. Tomasz Siemiątkowski, SGH, Kancelaria Głuchowski Rodziewicz, Siemiątkowski Zwara - przewodniczący rady redakcyjnej
 • dr Ludwik Sobolewski, prezes Giełdy Papierów Wartościowych
 • Krzysztof Szwarc, emerytowany bankowiec i członek rad nadzorczych
 • dr Piotr Tamowicz, ekspert corporate governance (Gdańsk)
 • prof. dr hab. Michał Wrzesiński, SGH, partner zarządzający Navigator Capital

Redakcja:
Przegląd Corporate Governance Biuletyn Polskiego Instytutu Dyrektorów
ISSN 1734-9699, kwartalnik
Wydawca: Fundacja Polski Instytut Dyrektorów
Redakcja: Paweł  Witold Doliniak
tel. 22 582-95-30, faks (22) 582-97- 48

Skład komputerowy i projekt graficzny: Wioletta Olszewska

Druk: Drukarnia SOWA